19/12/2017

Kaicell Fibersin ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmis - esittelytilaisuus tammikuussa 2018 Paltamossa

KaiCell Fibers Oy:n biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut ja yhtiö on jättänyt sen 18.12.2017 YVA-prosessin yhteysviranomaiselle Kainuun ELY-keskukselle. Pöyryn laatima ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa kolme toimintavaihtoehtoa ja ns. nollavaihtoehdon. Ohjelma esitellään yleisötilaisuudessa tammikuussa 2018 Paltamossa.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lakisääteinen osa merkittävien hankkeiden suunnittelua. Sen avulla arvioidaan hankkeen vaikutuksia ennen kuin toimintaan liittyvistä luvista tehdään päätöksiä. Hanketta suunnitteleva yritys vastaa tarvittavien selvitysten tekemisestä, ja menettelyä ohjaa viranomainen. Tiedon jakaminen ja sidosryhmien osallistaminen ovat YVA-arvioinnin keskeisiä osia.

YVA:n sisältö

Biojalostamon YVA-ohjelmassa kuvataan hankealueen ja sen ympäristön nykytila sekä esitetään suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arvioitavia asiakokonaisuuksia ovat mm. vaikutukset vesistöihin, ilmanlaatuun, liikenteeseen, luontoon sekä melu- ja tärinävaikutukset. Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin kiinnitetään erityishuomiota.

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden kannanottojen perusteella ja sen tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka valmistuu maaliskuussa 2018.

YVA-vaihtoehdot

YVA – vaihtoehdoilla kartoitetaan hankkeen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ja lopullinen lupahakemus tarkentuu kesään 2018 mennessä. Vaihtoehdoilla halutaan selvittää tuotantolaitosten mahdolliset vaikutukset.

”Taas on yksi virstanpylväs saavutettu, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma on voitu jättää. Työ eri osapuolten kanssa on sujunut esimerkillisen hyvin ja olemme jo nyt saaneet rakentavia kommentteja hankkeeseemme. Kiitos kaikille sidosryhmille, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille jo tässä vaiheessa. Nyt on erinomainen aika nauttia 100-vuotiaan Suomen Joulusta ja ladata akkuja uuteen vuoteen 2018” kiittelee Jukka Kantola.